ZADZWOŃ
+48 511 277 445
E-MAIL
biuro@msi.edu.pl
LOKALIZACJA
ul. Ludwika Waryńskiego 17, Szczecin

Regulamin

Regulamin kształcenia organizowanego przez firmę Medical Skills Institute w Szczecinie

§1

1. Niniejszy Regulamin Kształcenia określa zasady organizacji kształcenia przez firmę Medical Skills Institute z siedzibą w Szczecinie dla lekarzy, lekarzy dentystów, fizjoterapeutów oraz innych pracowników systemu opieki zdrowotnej, zwanych dalej Uczestnikami. Organizatorem kształcenia jest firma Medical Skills Institute, ul. Ludwika Waryńskiego 17 71-310 Szczecin NIP 8512011034 REGON 320501160.

§2

1. Firma Medical Skills Institute jest wpisana do rejstru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie pod numerem 65-0000075. W związku z powyższym lekarzom i lekarzom dentystom za udział w formach kształcenia organizowanych przez Medical Skills Institute przysługują punkty edukacyjne ewidencjonowane przez Izbę Lekarską.

§3

1. Kształcenie może być organizowane w formie: wykładu teoretycznego, wykładu z pokazem, wykładu z ćwiczeniami praktycznymi oraz innych zajęć o charakterze dydaktycznym (szkolenie).

§4

1. Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym, dziennym, jedno- lub dwudniowym.

§5

1. Informowanie o kształceniu odbywa się poprzez stronę internetową organizatora, ogłoszenia i/lub zaproszenia imienne.

§6

1. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, dla której szkolenie zostało przygotowane merytorycznie i która wyrazi chęć uczestniczenia w szkoleniu w formie pisemnej, drogą e-mailową, telefonicznie lub w inny przyjęty zwyczajowo sposób.
2. Nabór uczestników jest otwarty, może być ograniczony kolejnością zgłoszeń.
3. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat (zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na koncie Medical Skills Institute).
4. Opłatę za kurs w wysokości 50 % należnej kwoty należy wnieść najpóźniej do 7 dni od dnia rezerwacji miejsca (chyba że Organizator wyraził pisemna zgodę na inny tryb wpłaty). W przypadku niedokonania w terminie opłaty, rezerwacja miejsca może być anulowana przez Organizatora. Pozostałe 50 % opłaty ceny za kurs należy wpłacić na konto organizatora do 21 dni przed datą kursu. Jeżeli zgłoszenie na kurs ma miejsce na 21 dni ( lub mniej) przed kursem, należy wnieść 100% opłaty na konto organizatora.

§7

1. Osoby uczestniczące w kształceniu mają prawo do:
a) Uzyskania treści kształcenia zgodnych z aktualną wiedzą medyczną opartą na wiarygodnych danych naukowych;
b) Otrzymania materiałów dydaktycznych przewidzianych przez organizatora;
c) Otrzymania dokumentu potwierdzającego udział i zaliczenie kształcenia;
d) Wglądu i weryfikacji swoich danych osobowych złożonych przez dokonywaniu rejestracji uczestnika kształcenia;
e) Rezygnacji z uczestniczenia w kształceniu. W przypadku zgłoszenia rezygnacji:
1. do 60 dni przed terminem szkolenia zwrotowi podlega pełna kwota uiszczonej zaliczki
2. później niż 60 dni przed terminem szkolenia dotychczas uiszczone kwoty na poczet szkolenia nie będą zwracane.
2. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpłynięcia pisemnego lub mailowego oświadczenia o rezygnacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia. W takim przypadku opłaty zostają zwrócone w całości. Jednocześnie Organizator dołoży wszelkich starań, aby terminy szkoleń pozostawały niezmienne.
4. Osoby uczestniczące w kształceniu mają obowiązek:
a) Złożenia zgłoszenia uczestnictwa w kształceniu na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu z podaniem imienia, nazwiska, sposobu skutecznego kontaktu oraz numeru prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów);
b) Poinformowania o zmianie danych określonych w pkt 1);
c) Poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w kształceniu;
5. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Medical Skills Institute Jolanta Świderska , Szczecin ul. Ludwika Waryńskiego 17, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) w zakresie prowadzonej przez Medical Skills Institute Jolanta Świderska działalności gospodarczej oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r. Wyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie adresowej Medical Skills Institute, zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia.
6. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nagrywanie i robienie zdjęć podczas szkoleń organizowanych przez Medical Skills Institute, a tym samym na publikację wizerunku na stronie www.medical-skills-institute.pl, w mediach społecznościowych oraz w materiałach promujących szkolenia organizowane przez Medical Skills Institute.

§8

1. Wykładowca prowadzący szkolenie ma obowiązek:
a) Przedłożenia organizatorowi programu kształcenia;
b) Przekazania uczestnikom treści kształcenia zgodnych z programem oraz z aktualną wiedzą medyczną opartą na wiarygodnych danych naukowych.

§9

1. Uczestnicy kształcenia potwierdzają każdorazowo swoją obecność na szkoleniu podpisem na liście obecności.

§10

1. Organizator potwierdza ukończenie szkolenia uczestnika wydaniem mu dokumentu potwierdzającego udział i zaliczenie szkolenia.
2. Organizator pobiera opłatę za uczestnictwo w szkoleniu wg aktualnych cen podanych bezpośrednio w miejscu informacji o szkoleniu oraz na stronie internetowej www.msi.edu.pl.

§11

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia, jeżeli nastąpiło ono z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu przed datą jego rozpoczęcia przez poinformowanie uczestników w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej lub drogą elektroniczną, jeżeli:
a. wymagana lub określona liczba uczestników nie zostanie osiągnięta;
b. nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej lub
c. z przyczyn niezależnych od Organizatora np. choroby wykładowcy.